阙里阴阴槐树古,百尺长柯挟风雨。密叶蟠空拥翠云,深根贯石流琼乳。

苍皮皴蚀纹异常,天成篆籀分毫芒。游丝萦错科斗乱,云气飞动龙鸾翔。

嬴秦书焚士坑戮,几叹遗经藏壁屋。千年圣道复昭明,喜见文章出嘉木。

神明元冑嗣上公,雨露滋沐深培封。清阴如水石坛静,弹琴树底歌薰风。

(仅供参考)拼音注释:

que li yin yin huai shu gu , bai chi chang ke xie feng yu 。 mi ye pan kong yong cui yun , shen gen guan shi liu qiong ru 。 cang pi cun shi wen yi chang , tian cheng zhuan zhou fen hao mang 。 you si ying cuo ke dou luan , yun qi fei dong long luan xiang 。 ying qin shu fen shi keng lu , ji tan yi jing cang bi wu 。 qian nian sheng dao fu zhao ming , xi jian wen zhang chu jia mu 。 shen ming yuan 冑 si shang gong , yu lu zi mu shen pei feng 。 qing yin ru shui shi tan jing , dan qin shu di ge xun feng 。