凤鸟翔京邑,哀鸣有所思。才为圣世出,德音何不怡。

八子未际遇,今者遭明时。胡康出垄亩,杨伟无根基。

飞腾云天奋迅协光熙。骏骥骨法异,伯乐观知之。

但当养羽翮,鸿举必有期。体无纤微疾,安用问良医。

联翩轻栖集,还为燕雀嗤。韩众药虽良,恐便不能治。

悠悠千里情,薄言答嘉诗。信心感诸中,中实不在辞。

(仅供参考)拼音注释:

feng niao xiang jing yi , ai ming you suo si 。 cai wei sheng shi chu , de yin he bu yi 。 ba zi wei ji yu , jin zhe zao ming shi 。 hu kang chu long mu , yang wei wu gen ji 。 fei teng chong yun tian , fen xun xie guang xi 。 jun ji gu fa yi , bo le guan zhi zhi 。 dan dang yang yu he , hong ju bi you qi 。 ti wu xian wei ji , an yong wen liang yi 。 lian pian qing qi ji , hai wei yan que chi 。 han zhong yao sui liang , kong bian bu neng zhi 。 you you qian li qing , bao yan da jia shi 。 xin xin gan zhu zhong , zhong shi bu zai ci 。