山中谁筑读书台,玄晏先生著作来。载籍兼修高士传,行踪不与后人猜。

天还有意怜衰草,云自心锁绿苔。几度登临深景仰,长留明月徘徊

南望离山簇晓烟,牛家别墅仰前贤。庭培老树流芳远,郡袭奇章继绪绵。

父子天伦能悟主,诗书世业冀承先。于今梵刹仍居址,栋宇巍峨代几迁。

(仅供参考)拼音注释:

shan zhong shui zhu du shu tai , xuan yan xian sheng zhu zuo lai 。 zai ji jian xiu gao shi chuan , xing zong bu yu hou ren cai 。 tian hai you yi lian shuai cao , yun zi wu xin suo lu tai 。 ji du deng lin shen jing yang , chang liu ming yue gong pai huai 。 na wang li shan cu xiao yan , niu jia bie shu yang qian xian 。 ting pei lao shu liu fang yuan , jun xi qi zhang ji xu mian 。 fu zi tian lun neng wu zhu , shi shu shi ye ji cheng xian 。 yu jin fan sha reng ju zhi , dong yu wei e dai ji qian 。