铜环络鼓声鼕鼕,斜街列幕千炬红。有美一人短妆束,蛮靴秃袖娇玲珑。

五花璀璨红丝绦,欻然崷崒胡青骢。万人空巷神色竦,绝技远致东海东。

矫如公孙舞剑器,疾如越女刺猿公。侧如大漠盘饥隼,回似洛浦翩惊鸿。

霜蹄蹴蹋乱寒雾,玉佩叮当来天风。冰肌腻粉益妩媚,盈盈秋水回双瞳。

须臾忽作散花舞,使我神眩心忧忡。筝琶幽调一时寂,屹立不动如山容。

参鸾驾虬何足数,湘灵凝怨云和降。古来木兰从军曲,千里明驼汗血功。

隐娘黑卫迢迢去,挟弹夫婿真乘龙。美人名马俱卓越,巾帼乃有此英雄

长歌为我一纵辔,入门吐气如长虹。

(仅供参考)拼音注释:

tong huan luo gu sheng dong dong , xie jie lie mu qian ju hong 。 you mei yi ren duan zhuang shu , man xue tu xiu jiao ling long 。 wu hua cui can hong si tao , 欻 ran 崷 崒 hu qing cong 。 wan ren kong xiang shen se song , jue ji yuan zhi dong hai dong 。 jiao ru gong sun wu jian qi , ji ru yue nu ci yuan gong 。 ce ru da mo pan ji sun , hui si luo pu pian jing hong 。 shuang ti cu ta luan han wu , yu pei ding dang lai tian feng 。 bing ji ni fen yi wu mei , ying ying qiu shui hui shuang tong 。 xu yu hu zuo san hua wu , shi wo shen xuan xin you chong 。 zheng pa you diao yi shi ji , yi li bu dong ru shan rong 。 can luan jia qiu he zu shu , xiang ling ning yuan yun he jiang 。 gu lai mu lan cong jun qu , qian li ming tuo han xue gong 。 yin niang hei wei tiao tiao qu , xie dan fu xu zhen cheng long 。 mei ren ming ma ju zhuo yue , jin guo nai you ci ying xiong 。 chang ge wei wo yi zong pei , ru men tu qi ru chang hong 。