太乙诀,元君六甲符。下传金版术,上刻清书
有美探真士,囊中得秘书自知三醮后,翊灭残胡。 (仅供参考)拼音注释:

tai yi san men jue , yuan jun liu jia fu 。 xia chuan jin ban shu , shang ke yu qing shu 。 you mei tan zhen shi , nang zhong de mi shu 。 zi zhi san jiao hou , yi wo mie can hu 。