读君百二十新篇,句句停匀字字妍。
秀似南风吹竹粉,润于春水湿花烟。
斯文贵盛看如此,前路飞腾谅果然。
东野长江寒到骨,一生憔悴岂关天。 (仅供参考)拼音注释:

du jun bai e shi xin pian , ju ju ting yun zi zi yan 。 xiu si na feng chui zhu fen , run yu chun shui shi hua yan 。 si wen gui sheng kan ru ci , qian lu fei teng liang guo ran 。 dong ye chang jiang han dao gu , yi sheng qiao cui qi guan tian 。