虬枝六尺藤,方屋九寸帽。人间处著山水归寄傲。

耳中闻渊明,自我发未燥。高标不可揖,七十忽已到。

明窗置经龛,奥室养丹灶。虽云迫迟暮,要足平昔好。

悠然万念空,快若河卷扫。寄声幔亭云,行拜散人号。

(仅供参考)拼音注释:

qiu zhi liu chi teng , fang wu jiu cun mao 。 ren jian wu chu zhu , shan shui gui ji ao 。 e zhong wen yuan ming , zi wo fa wei zao 。 gao biao bu ke yi , qi shi hu yi dao 。 ming chuang zhi jing kan , ao shi yang dan zao 。 sui yun po chi mu , yao zu ping xi hao 。 you ran wan nian kong , kuai ruo he juan sao 。 ji sheng man ting yun , xing bai san ren hao 。