世无转轮王,赡部有四主。人主南面尊,上下中规矩

象主清心累,声教流东土。刑名所勿逮,可以翼周鲁。

贞淫通三世,功高于伯禹。生当仁义邦,复饮五天乳。

一苇从西航,儿孙安足数。努力斯人,毋宁负前古。

(仅供参考)拼音注释:

shi wu zhuan lun wang , shan bu you si zhu 。 ren zhu na mian zun , shang xia zhong gui ju 。 xiang zhu qing xin lei , sheng jiao liu dong tu 。 xing ming suo wu dai , ke yi yi zhou lu 。 zhen yin tong san shi , gong gao yu bo yu 。 sheng dang ren yi bang , fu yin wu tian ru 。 yi wei cong xi hang , e sun an zu shu 。 nu li tong si ren , wu ning fu qian gu 。