吾观桔槔论,力鲜功倍钧。如何端木氏,乃见汲者嗔。

哲王肇先基,辛苦贻子孙。圣人贵万全,小利曷足云。

偭彼憸人徒,启此侥倖门。海艘岁万漕,便利毋与伦。

至今百馀年,不复事讨论。遂使奸雄徒,窥测见本根。

炎方多长蛇,时效猛虎蹲。兵交十年来,气运固有因

圣人尚包荒,政令务因循。乃知尧舜理,乾纲是宽仁。

昔尝赋车攻,会同如星奔。仰观千载前,谁能继先尘。

嵩灵诞嘉祥,降此甫与申。方叔及召虎,圣人周宣君。

中兴眉睫间,河岳亦精神。我皇以武姿,哀痛怛下陈。

茂哉垂九叶,度建万国春。窜伏恐已逸,安能睹乾坤

执笔等太史,磨崖勒雄文。

(仅供参考)拼音注释:

wu guan jie gao lun , li xian gong bei jun 。 ru he duan mu shi , nai jian ji zhe chen 。 zhe wang zhao xian ji , xin ku yi zi sun 。 sheng ren gui wan quan , xiao li he zu yun 。 偭 bi 憸 ren tu , qi ci jiao 倖 men 。 hai sou sui wan cao , bian li wu yu lun 。 zhi jin bai yu nian , bu fu shi tao lun 。 sui shi jian xiong tu , kui ce jian ben gen 。 yan fang duo chang she , shi xiao meng hu dun 。 bing jiao shi nian lai , qi yun gu you yin 。 sheng ren shang bao huang , zheng ling wu yin xun 。 nai zhi yao shun li , qian gang shi kuan ren 。 xi chang fu che gong , hui tong ru xing ben 。 yang guan qian zai qian , shui neng ji xian chen 。 song ling dan jia xiang , jiang ci fu yu shen 。 fang shu ji zhao hu , sheng ren zhou xuan jun 。 zhong xing mei jie jian , he yue yi jing shen 。 wo huang yi wu zi , ai tong da xia chen 。 mao zai chui jiu ye , du jian wan guo chun 。 cuan fu kong yi yi , an neng du qian kun 。 zhi bi deng tai shi , mo ya le xiong wen 。